Szkoła Młodych Ratowników

Projekt „Szkoła Młodych Ratowników” był współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków w ramach realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia: „Prowadzenie działań związanych z organizacją szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy lub utrzymaniem wolontaryjnych grup ratownictwa medycznego” (2015 rok).

Szkolenie obejmuje część teoretyczną z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych (filmy, prezentacje, do których posiadamy prawa autorskie) i praktyczną z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu: fantomy resuscytacyjne BLS oraz treningowe automatyczne defibrylatory zewnętrzne AED. Szkolenie trwa łącznie 3 godziny dydaktyczne (3 x 45 min.)

Część teoretyczna:

 • rozpoznanie potencjalnych źródeł zagrożenia
 • przyczyny utraty przytomności
 • najczęstsze przyczyny zatrzymania krążenia
 • kiedy i jak wzywać pomoc
 • znaczenie właściwej objętości oddechów ratowniczych i czas ich trwania
 • znaczenie prawidłowego ułożenia rąk na mostku podczas uciskania klatki piersiowej
 • stosunek uciśnięć klatki piersiowej do oddechów ratowniczych
 • znaczenia wczesnej defibrylacji w wypadku zatrzymania krążenia
 • warunki użycia AED
 • uwarunkowania prawno-medycznych dotyczące użycia AED
 •  znaczenie profilaktyki w zapobieganiu chorobom serca
 •  postępowanie w przypadkach zadławień
 • postępowanie w przypadkach silnych krwawień

Cześć praktyczna:

 • prawidłowa i samodzielna ocena stanu osoby nieprzytomnej
 • prawidłowa i samodzielna ocena sytuacji zagrożenia życia oraz odpowiednie na nią reakcja
 • poprawne, samodzielne wykonanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej w pozorowanym zdarzeniu na fantomie resuscytacyjnym, zgodnie z aktualnymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji
 • układanie poszkodowanego nieprzytomnego, lecz oddychającego w pozycji bezpiecznej

 

Umiejętności zdobyte na kursie BLS/AED – pierwsza pomoc w sytuacjach zagrożenia życia, pozwalają osobie przeszkolonej podjąć szybką i zdecydowaną akcję ratunkową, która zwiększa szanse na przeżycie  poszkodowanego. Wielokrotnie powtarzane w czasie kursu ćwiczenia podnoszą pewność siebie w sytuacji stresowej i utrwalają prawidłowy schemat postępowania. Dzięki temu uczestnik kursu, będzie umiał szybko zagregować i niemal instynktownie podjąć czynności ratujące życie.

Kurs prowadzony jest w grupach, gdzie na każde max. 15 osób przypada jeden instruktor ERC lub SMR i właściwy sprzęt do ćwiczeń – fantom do resuscytacji – taka organizacja ćwiczeń gwarantuje optymalne przyswojenie materiału.

 
Skip to content