UMIEM – WIĘC UCZĘ

Projekt UMIEM – WIĘC UCZĘ UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY – program dla nauczycieli i wolontariuszy współfinansowany jest ze środków Gminy Miejskiej Kraków, w ramach realizacji w 2015 roku zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia: „Prowadzenie działań związanych z organizacją szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy lub utrzymaniem wolontaryjnych grup ratownictwa medycznego”.

Zapraszamy nauczycieli krakowskich szkół podstawowych do udziału w programie!

Kontakt pod numerem telefonu: 601 36 56 46

UMIEM – WIĘC UCZĘ udzielania pierwszej pomocy – program przygotowania merytorycznego nauczycieli krakowskich szkół podstawowych oraz wolontariuszy Fundacji Praesterno do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu pierwszej pomocy w szkołach.

Program ten wykorzystuje merytoryczne (dydaktyczne oraz edukacyjne) doświadczenia Fundacji Świat Dzieciom bazując na najnowszych Wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji, ogłoszonych w Polsce 18 października 2010 roku. Nowe Wytyczne Resuscytacji (2015), zostaną ogłoszone pod koniec października (29-31) br. na Kongresie Europejskiej Rady Resuscytacji w Pradze. Ogłoszenie Wytycznych 2015 nastąpi w Polsce dopiero na Sympozjum Polskiej Rady Resuscytacji 12 grudnia br., czyli już po zakończeniu naszego projektu.

Program zakłada przygotowanie merytoryczne, dydaktyczno-metodyczne z zakresu pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia dla grupy wybranych 36 nauczycieli prowadzących zajęcia w krakowskich szkołach podstawowych oraz 24 wolontariuszy Fundacji Praesterno, którzy pomagać będą przeszkolonym nauczycielom w prowadzeniu zajęć dla dzieci i młodzieży. Celem kształcenia, w ramach szkolenia, jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy niezbędnych dla nauczycieli do realizacji zajęć edukacyjnych w tym obszarze, również po zakończeniu naszego projektu.

16-godzinny kurs podstawowy oraz instruktorski, prowadzony przez instruktorów pierwszej pomocy: BLS/AED – certyfikowanych przez Polską i Europejską Radę Resuscytacji, posiadających wieloletnie doświadczenie w prowadzaniu zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz wolontariuszy SMR, kończy się wymaganym egzaminem  z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem i uzyskaniem odpowiedniego certyfikatu, honorowanego w całej Europie. Certyfikat wydawany jest zarówno w języku polskim oraz angielskim, ważny przez 2 lata oraz wpisany do europejskiej bazy osób, posiadających prawidłowe umiejętności pomocy przedmedycznej. Owa baza prowadzona jest przez Europejską Radę Resuscytacji.

Z każdej zadeklarowanej szkoły, przystępującej do programu zostanie przeszkolony w zakresie BLS/AED (pierwsza pomoc przedmedyczna i automatyczna defibrylacja zewnętrzna)  minimum 1 nauczyciel (w sumie 36 nauczycieli). Nauczyciele uczestniczyć będą w certyfikowanych przez Polską i Europejską Radę Resuscytacji dwóch 16-godzinnych kursach podstawowych
i instruktorskich BLS/AED. Maksymalna liczba uczestników jednego kursu wynosi 18 osób. Nauczyciele będą ćwiczyć w grupach sześcioosobowych. Na każde sześć osób przypada jeden instruktor. Nad całością szkolenia czuwa dodatkowo dyrektor szkolenia.

Przeszkoleni zostaną ci nauczyciele, którzy korzystając z pomocy wolontariuszy-instruktorów BLS/AED (ćwiczenia z wypożyczonymi fantomami do resuscytacji krążeniowo-oddechowej) i wsparcia merytorycznego ze strony Fundacji zadeklarują chęć wprowadzenia programu nauki pierwszej pomocy do swoich jednostek oświatowych.

 
Skip to content